0 Items(s)

Fruit/Nut Snacks

*KE Almonds 1Kg
$18.00
*KE Almonds 250G
$5.00
*KE Alu Pakkoda
$4.00
*KE Banana Chips (4Cut) 200gm
$4.00
*KE Banana Chips 500gm
$10.00
*KE Cashew Nut Broken 250gm
$5.50
*KE Cashew Nut W-180 500gm
$16.00
*KE Cashew Nut W240 500gm Kerala
$14.00
*KE Cashew Nuts 320 P 500gm
$10.00
*KE Dry Dates 250G
$6.50
*KE Groundnut 1 Kg
$7.00
*KE Groundnut Ball
$2.00
*KE Groundnut White 1Kg
$5.50
*KE Jack Fruit Chips 200G
$4.20
*KE Mixture 500gm India
$6.00
*KE Pista Green 100G
$6.00
*KE Pista Green 250G
$13.50
*KE Pista Roasted 100gm
$3.00