0 Items(s)
Rice

Rice

*KE Aval 500 gm(Thin)
$2.50
*KE Aval 500G (Pouva)
$2.50
*KE Basmati Rice 1 Kg
$3.50
*KE Basmati Rice Long Grains 5Kg
$15.00
*KE Broken Rice 1Kg
$2.00
*KE Broken Rice 5 Kg
$9.00
*KE Broken Rice 5Kg
$9.00
*KE Idli Thosai Rice 1Kg
$2.50
*KE Idli Thosai Rice 2 Kg
$5.00
*KE Idli Thosai Rice 5Kg
$7.00
*KE Jaya Rice 1Kg
$2.20
*KE Jaya Rice 5Kg
$10.00
*KE Jeera Rice 1Kg(B)
$4.00
*KE Jeerakasala Rice 2Kg
$8.00
*KE Jeerakasala Rice 5 Kg
$20.00
*KE Kuruva Rice 1Kg
$2.20
*KE Kuruva Rice 5Kg
$10.00
*KE Mappilai Rice 500gm
$3.00