0 Items(s)
Rice

Rice

*KE Aval 500G (Pouva)
$2.50
*KE Broken Rice 1Kg
$2.00
*KE Idli Thosai Rice 1Kg
$3.00
*KE Idli Thosai Rice 2 Kg
$5.80
*KE Idli Thosai Rice 5Kg
$12.00
*KE Jaya Rice 1Kg
$2.60
*KE Jaya Rice 5Kg
$12.00
*KE Jeera Rice 1Kg(B)
$4.00
*KE Jeerakasala Rice 2Kg
$8.00
*KE Jeerakasala Rice 5 Kg
$20.00
*KE Kuruva Rice 1Kg
$2.60
*KE Kuruva Rice 5Kg
$12.00
*KE Mappilai Rice 500gm
$3.00
*KE Matta Broken Rice 1Kg
$4.50
*KE Matta Rice 1Kg
$2.50
*KE Matta Rice 5Kg
$12.00
*KE Nel Pori 50gm
$2.00
*KE Parboiled Rice Thai 1Kg
$2.00